? lpl比分
TBMM BA?KANI ?ENTOP'TAN TRT EBA TV'DE 100. YIL DERS?

lpl比分

TBMM Ba?kan? Prof. Dr. Mustafa ?entop, TBMM'nin a??l???n?n 100. y?l? ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? dolay?s?yla TRT EBA TV zerinden ?ocuklara seslendi.
?

?ocuklara, 23 Nisan 1920'de a??lan ilk Meclis ile ikinci TBMM ve bug nk TBMM binalar?ndan seslenen TBMM Ba?kan? Mustafa ?entop, bir as?rl?k tarihi s rece ili?kin bilgi verdi. Meclisin, faaliyetlerini 1961'den bu yana bug nk TBMM binas?nda s rd rd ? n s?yleyen ?entop, 1960'taki askeri m dahaleden sonra T rkiye'nin demokratik sivil hayata d?nmesinin zaman ald???n? s?yledi.

?entop, 12 Mart 1971 ve 12 Eyl l 1980'deki m dahalelerin demokratik hayat? derinden etkiledi?ini, son olarak 15 Temmuz 2016'da T rkiye'de hain bir darbe te?ebb s ger?ekle?tirildi?ini hat?rlatt?. Milletin, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n ?a?r?s?yla onun liderli?inde sokaklara d?k ld ? ne ve bu hain darbe te?ebb s n engelledi?ine de?inen ?entop, "T rkiye'de daha ?nce de darbeler, darbe te?ebb sleri olmu?tu. Bunlara kar?? tepkiler daha ?ok ayd?nlar, siyaset?iler d zeyinde kalm??t?. T rkiye, 15 Temmuz'da ise s?radan vatanda??n sokaklara d?k ld ? ve anayasal d zene, parlamentoya sahip ??kt??? bir tabloyu ya?ad?." diye konu?tu.

"Demokratik hayat milletimizin h crelerine kadar i?ledi"
T rkiye'de anayasal d zen, demokratik ve siyasi hayat?n, milletin h crelerine kadar i?ledi?ini vurgulayan ?entop, "T rkiye'de bundan sonra parlamentoya, anayasal d zene kar?? bir giri?im, kalk??ma ger?ekle?me ihtimali yoktur. Buna en ba?ta milletimiz m saade etmeyecektir." dedi.

100 y?ll?k tarihi s reci anlatma nedeninin yaln?zca tarih bilgisi vermek olmad???n? ifade eden ?entop, ??yle devam etti: "?lkemizin nas?l zor g nlerden bug nlere geldi?ini, hangi a??r ?artlar alt?nda nas?l bir m cadele y r tt ? n , nas?l b y k bir mitle hem istiklali hem de istikbali kurdu?unu bu tarihi s re?te g?r yoruz. 100 y?l, bu de?erlendirmeleri yapabilmek i?in ?nemli bir tarihi kesittir. 100 y?ld?r varl???n? koruyan bir parlamento ilelebet ya?ayacak bir parlamento demektir. 100 y?l, k?klerinin yerle?tirdi?i bir d?nemi ifade etmek i?in yeterli bir zaman dilimidir."

"Bug nleri onlara bor?lu oldu?umuzu unutmayal?m"
"T rkiye, milletimiz, 100 y?l ?ncesine g?re ?ok daha b y k imkanlar, itibar ve g ? i?erisinde." diyen ?entop, bunun arkas?nda 100 y?ll?k siyasi tarihin bulundu?unu belirtti.

T rkiye'nin, bug n , b y k ve g ?l tablosunu, 100 y?ll?k ge?mi? i?inde olu?turdu?unu dile getiren ?entop, ?unlar? kaydetti: "Bug nlere gelmemizde ba?ta ?stiklal M cadelemiz olmak zere, onun b y k kahramanlar?n?, ba?ta Gazi Mustafa Kemal Atat rk olmak zere bu m cadelenin i?inde bulunanlar?, ?nc l k edenleri, ?ehit ve gazi olanlar?, Allah'?n rahmetine intikal edenleri minnet ve ? kranla an?yoruz. En son 15 Temmuz'da T rkiye'de anayasal d zenimizin, demokrasimizin ayakta kalmas? i?in m cadele eden ve ?ehit olan karde?lerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bug nleri onlara bor?lu oldu?umuzu hi?bir zaman unutmayal?m."

"Korumak i?in bir sab?r testine tabi tutuluyoruz"
Kovid-19 salg?n?na da de?inen ?entop, "Bu, bilhassa enerjik, dinamik gen?ler, ??renciler i?in zor bir durum. Evlerde kendimizi ve b y klerimizi korumak i?in bir sab?r testine tabi tutuluyoruz. Bu da bir m cadeledir. 100 y?l ?nce soka?a ??karak m cadele etmek gerekirken bug n evlerimizde, Sa?l?k Bakanl???m?z?n a??klad??? korunma tedbirlerine dikkat ederek evde kalmak, kendimizi ve yak?n ?evremizi korumak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kulland?.

?entop, Mill? E?itim Bakanl???na ve kendisini evlerinde misafir eden ??rencilere te?ekk r etti.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl比分 | 下一页