? lpl一共多少场

lpl一共多少场

MEB?M 444 0 632Mill? E?itim Bakanl??? ?leti?im Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) dan??ma hatt? ??retmen odakl? hizmet verecek. Bu kapsamda, ??retmenler, yer de?i?tirme i?lemleri, maa?lar, ek ders  cretleri, mesleki ?al??malar?, e?itim ve ??retim ?dene?i, ?zl k i?lemleri, sosyal tesis ve lojman kullan?m?, yurt d??? g?revlendirmeleri gibi konularda; ??retmen adaylar? ise ilk atama i?lemleri, kadro talepleri gibi Bakanl???n g?rev alan?ndaki b t n konularda hizmet alabilecek.

Dan??ma hatt? ayr?ca, ?rg n e?itim ?a?? d???na ??kan ve yayg?n e?itim kurumlar?nda e?itimine devam eden T rkiye veya yurt d??? programlar?na kay?tl? ??rencilere, yeni kay?t, kay?t yenileme, s?nav i? ve i?lemleri,  cret iadeleri, mezuniyet i? ve i?lemleri ve sistem  zerinden yap?labilecek bilgi g ncellemeleri konular?nda da hizmet verecek.

?rg n e?itim kapsam?ndaki ??renci ve veliler, dan??ma hatt?ndan okul ?ncesi, ilk??retim ve orta??retim kurumlar? mevzuat?, ??rencilerin kay?t i?lemleri, ??rencilerin s?n?f ge?me ve devam durumlar?, nakil i? ve i?lemleri, ?zel e?itime ihtiyac? olan ??rencilerin e?itim ve rehberlik s re?leri, B?LSEM s?navlar?, ?zel okul s?navlar?, paras?z yat?l?l?k ve bursluluk s?nav?, liselere ge?i? s?nav?, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullan?m?, ders kitaplar? i?erikleri da??t?m? ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, ta??mal? e?itim, okul, derslik ve e?itim ??retim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yap? talepleri, okul kantinlerindeki  r n sat??? ve denetimi, destekleme ve yeti?tirme kurslar?, yurt ve pansiyonlarda bar?nma i? ve i?lemleri, ??rencilerin k?l?k k?yafetleri, denklik i?lemleri, FAT?H Projesi, EBA sistemi, ??retmen ihtiyac?, resmi tatiller ve Bakanl???n projeleri konular?nda da bilgi alabilecek.

Vatanda?lar da Bakanl???n ileti?im hatt? arac?l???yla Bakanl?k mevzuat?, Bakanl?k?a yap?lan motorlu ta??t s r c  kursu, protokol s?navlar?, yeterlilik s?navlar?, unvan de?i?ikli?i ve g?revde y kselme s?navlar?, yabanc? h k met burs i?lemleri, yayg?n e?itim kurslar?, sertifika programlar?, Bakanl???n ihaleleri, ?zel okul a?ma kapatma, kurs a?ma ve kapatma, kurum ?al??ma usul ve esaslar? gibi konularda dan??manl?k hizmeti alabilecek.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl一共多少场 | 下一页