? lpl数据统计app
?OCUKLAR ???N

lpl数据统计app

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? etkinlikleri kapsam?nda "Online ?novasyon Yar??mas?" d zenlendi. T rkiye'nin ?e?itli illerinden 5. s?n?f ??rencilerinin proje g?nderdi?i ve ilk kez d zenlenen yar??man?n ?d l t?renine Milli E?itim Bakan? Ziya Sel?uk da online olarak kat?ld?.
?
2018-2019 e?itim ??retim y?l? 2. d?neminden bu yana y r t len Bili?imle ?retim Pilot Projesi ile T rkiye'de bir ilk ger?ekle?tirildi. 23 Nisan etkinlikleri kapsam?nda, projenin y r t ld ?  okullardan kat?lan 28 tak?mla "Online ?novasyon Yar??mas?" yap?ld?.
?
?lk kez online ortamda yap?lan yar??maya, T rkiye'nin ?e?itli illerindeki ortaokul 5. s?n?f ??rencileri kat?ld?.?
?
Prof. Dr. Sel?uk ?zdemir'in katk?lar?yla ger?ekle?tirilen etkinlikte ??renciler, bir tasar?m problemine Tinkercad  zerinden 3 boyutlu ?izimle ??z m getirdi. Yar??ma s?ras?nda ??rencilerden disiplinleraras? ?al??ma, i? birli?i, problem ??zme ve dijital becerisini kullanmalar? beklendi.
?
Online ortamda 4 saat s ren yar??man?n ?d l t?reni de Mill? E?itim Bakan? Ziya Sel?uk'un kat?l?m?yla online ger?ekle?tirildi. T m ??rencilerin ?d llendirildi?i yar??mada, birinci olan tak?m ??rencilerinin her birine 750 liral?k k lt r sanat  r nleri alabilecekleri hediye ?eki takdim edildi.
?
Bili?imle ?retim Pilot Projesi
Kodlama, ak?ll? cihaz tasar?m? ve 3 boyutlu ?izimler yapmak  zere y r t len proje, kamu ?zel sekt?r i? birli?iyle 112 ortaokul ve 27 ilkokul olmak  zere 139 okulda devam ediyor.
?
"Bili?imle ?retim" pilot uygulamas?, 2023 E?itim Vizyonu'nda belirtilen "??rencilerimizle birlikte, kendilerine bili?imle  retim becerileri kazand?rmaya y?nelik kodlama ve 3D tasar?m etkinlikleri y r t lecektir." hedefi do?rultusunda hayata ge?iriliyor.?
?
Bakanl???n okullara 3D yaz?c?, ak?ll? cihaz tasar?m kiti vererek destekledi?i projeyi, Yenilik ve E?itim Teknolojileri Genel M d rl ?  y r t yor.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl数据统计app | 下一页