? lpl积分榜
CANLI SINIF YAZILIMLARINA ?L??K?N A?IKLAMA

lpl积分榜

?
CANLI SINIF YAZILIMLARINA ?L??K?N A?IKLAMA

Uzaktan e?itim s recinde ??retmenlerin kendi imkanlar?yla eri?ti?i baz? yaz?l?mlar  zerinden, "??retmenlerin maa?lar?ndan para ?ekilmesi ve bu konuda ?l M d rlerinin acil toplant?ya ?a?r?ld???" iddialar?na ili?kin a?a??daki a??klaman?n yap?lmas?na gerek duyulmu?tur:
?
Uzaktan e?itim s recinde ??retmenlerimizin kendi imkanlar?yla eri?ti?i s?z konusu baz? yaz?l?mlar  zerinden; "??retmenlerin maa?lar?ndan para ?ekilmesi  zerine Say?n Bakan?m?z?n bu konuda ?l M d rlerini acil toplant?ya ?a??rd???" y?n ndeki iddialar ger?ek d???d?r.
?
Uzaktan e?itim s recinde olas? i?lem hatalar? ve siber g venlik konular?nda il m d rlerimiz ve okul y?netimlerimiz  zerinden t m ??retmenlerimizi bilgilendirmekteyiz.
?
??RETMENLER?M?ZE YAPILAN B?LG?LEND?RME:
Canl? S?n?f uygulamalar?nda herhangi bir sorun ya?anmamas? i?in ??retmenlerimizin ??rencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amac?yla 8. s?n?flar, lise haz?rl?k s?n?flar? ve 12. s?n?flar i?in sadece EBA Canl? Ders ?zelli?ini kullanmas? gerekmektedir. Bu sayede ??rencilerimizin ki?isel verileri ba?ka platformlara ta??nmam?? olacakt?r.
?
Canl? Ders ?zelli?indeki g?r nt  kay?tlar? ki?isel olmakla birlikte sistem g?rselleri kullan?m? Bakanl???m?z?n onay?na tabiidir. Tan?t?m ama?l? g?r nt  ve foto?raf payla??m? ihtiyac? oldu?unda Bakanl???m?z sosyal medya hesaplar?ndaki payla??mlar?ndan istifade edilmesi hususunda hassasiyet g?sterilmelidir.
?
Bununla birlikte di?er s?n?f seviyeleri i?in EBA Canl? S?n?f uygulamas?  lke genelinde kullan?ma a??lana kadar EBA d???ndaki platformlar  zerinden sanal s?n?f uygulamalar? yap?lmas? halinde, bu platformlara kullan?c?lar?n kendi sosyal medya hesaplar? arac?l???yla giri? yap?lmamal?, ??rencilerimizin kameralar? zorunlu olmad?k?a kapal? olmal?, sadece zorunlu hallerde kamera a??lmal? ve bu i?lemi yapmaya sadece ??retmen yetkili olmal?,? ??retmenler ve ??renciler taraf?ndan ders esnas?nda hi?bir ?ekilde ki?isel veriler kaydedilmemeli ve hi?bir platformda payla??lmamal?d?r.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

lpl积分榜 | 下一页