? 2020lpl夏季赛排名
23 N?SAN ULUSAL EGEMENL?K VE ?OCUK BAYRAMI D?J?TAL KUTLAMA ETK?NL???

2020lpl夏季赛排名

Mill? E?itim Bakan? Ziya Sel?uk, T rkiye B y k Millet Meclisi'nin 100. Kurulu? y?l d?n m nedeniyle Yunus Emre Enstit s taraf?ndan d nyan?n d?rt bir yan?nda yabanc? dil olarak "T rk?e" ??renen 100 ?ocukla ger?ekle?tirilen Dijital Kutlama etkinli?ine kat?ld?.
?
Mill? E?itim Bakan? Ziya Sel?uk, Yunus Emre Enstit s taraf?ndan d zenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? Dijital Kutlama Etkinli?ine kat?ld?. Video konferansla yap?lan kutlamada d nyan?n d?rt bir yan?nda yabanc? dil olarak "T rk?e" ??renen 100 ?ocuk yer ald?.?
?
D nya ?ocuklar?n?n ?stikl?l Mar??m?zdan ?ark?lara, y?resel danslara kadar pek ?ok sunum yapt??? programda konu?an Bakan Sel?uk, "Kurtulu? Sava??'m?z?n ?nderi ve ilk Cumhurba?kan?m?z Gazi Mustafa Kemal Atat rk, B y k Millet Meclisi'mizin a??l?? g n n sadece lkemiz ?ocuklar?na de?il, t m d nya ?ocuklar?na '?ocuk Bayram?' olarak arma?an ederek, e?ine az rastlanan bir liderlik g?stermi?tir. Bu, tarihin her d?neminde medeniyetimizin kutlu duru?udur." dedi.
?
Gazi Meclis'in a??l???n?n 100. y?l d?n m ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram? dolay?s?yla d zenlenen etkinli?e, ?e?itli lkelerden kat?lan konuklar? selamlayarak konu?mas?na ba?layan Sel?uk, "Sizlerle ?u an ayn? ?at? alt?nda de?iliz ama g?n l birli?imizin, muhabbetimizin oldu?unu ?ok derinden hissediyorum." ifadesini kulland?.
?
Yaz?n?n hakikati, s?z n do?ruyu s?yledi?i Anadolu'nun kadim ve bereketli topraklar?n?n her daim sevgi ve ho?g?r y i?inde bar?nd?rd???n? vurgulayan Sel?uk, ?unlar? kaydetti: "Bizler, dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyac? olan?n d n oldu?u gibi bug n de yard?m?na ko?an bir medeniyetin ?ocuklar?y?z. Anadolu, mayas?n? Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hac? Bekta?i Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve A??k Veysel gibi ad?n? sayamad???m?z bir?ok erenle hamuru yo?rulan bir co?rafyad?r. Nas?rl? ellerin, bu?day rengi tenlerin iyilik dolu y reklerle birle?ti?i varl???n? t m insanl???n hayr?na vakfeden bir k lt r n miras? zerinde durmaktay?z. Elbette bu ananenin devaml?l???n?n sa?lanmas?, s rd r lebilirli?inin g ?lenmesi ve insanl??a yak??an bir insan tasavvuru geli?mesi i?in medeniyet ?at??mas?ndan gelecek b y k k?r?lmalardan ziyade birlikte ve beraberce insan odakl? yakla??m?n ?nemini vurgulamak laz?m."
?
Bakan Sel?uk, Yunus Emre Enstit s 'n n buradaki rol n n ?nemine i?aret ederek, Yunus Emre'nin kabrinin, bir?ok ?ehir taraf?ndan payla??lamad???n?, Anadolu'nun d?rt bir yan?nda bir Yunus Emre t rbesine rastlaman?n m mk n oldu?unu belirtti.
?
Bu durumun, T rk insan?n?n i?indeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin tarif etti?i insan tasavvuruna yakla?ma arzusundan kaynakland???na i?aret eden Sel?uk, "Ayn? medeniyetin yeti?tirdi?i, Kurtulu? Sava??'m?z?n ?nderi ve ilk Cumhurba?kan?m?z Gazi Mustafa Kemal Atat rk de B y k Millet Meclisi'mizin a??l?? g n n sadece lkemiz ?ocuklar?na de?il, t m d nya ?ocuklar?na ?ocuk Bayram? olarak arma?an ederek, e?ine az rastlanan bir liderlik g?stermi?tir. Bu, tarihin her d?neminde medeniyetimizin kutlu duru?udur." diye konu?tu.
?
Bakan Sel?uk, "T rk?e, ses bayra??m?z ve her ?eyden ?nce bir bar?? dilidir." vurgusunu yaparak, etkinli?e kat?lan ve T rk?e'ye g?n l veren misafirlerin de bu kutlu g nde art?k bir bar??, sevgi ve dostluk el?isi? olduklar?n? ifade etti.?
?
"Ya?anan s re?, farkl? at?l?mlara zemin olu?turacak"
Etkinli?e kat?lan K lt r ve Turizm Bakan Yard?mc?s? Serdar ?am ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram?n? kutlad?.
?
Toplant?ya kat?lan ?e?itli lkeden Bakanlar?, Meclis Ba?kan Vekilini, ?rd n Prensini, b y kel?ileri ve ?ocuklar? selamlayan ?am, ?unlar? s?yledi: "Zor bir d?nemde b?yle bir etkinli?e dahil olman?n buruk ac?s?n? ya??yoruz ama ayn? zamanda da her d?nemde oldu?u gibi insanl?k tarihinde de?i?im ve d?n ? m n ya?and??? bir s reci ya??yoruz. Bu teknolojik imkanlarla birlikte d nya asl?nda yeni bir evrilme s recine girmi? oldu?unu da bu vesileyle g?rm ? oluyoruz. Bundan sonraki s re?te de bu ya?am?? oldu?umuz tecr belerin, ?ok daha farkl? at?l?mlara da zemin olu?turaca??n? d ? n yorum."
?
Kat?l?mc? konuklar da T rkiye'ye selamlar?n? ileterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ?ocuk Bayram?'n? kutlad?.

MEB © - T m Haklar? Sakl?d?r. Gizlilik, Kullan?m ve Telif Haklar? bildiriminde belirtilen kurallar ?er?evesinde hizmet sunulmaktad?r.

2020lpl夏季赛排名 | 下一页